تۇتىنۋ بازارى جاندانا ءتۇستى

  • كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى تورابى
  • 08:08:19 24/03/2020

  

 

  3 - ايدىڭ 19 - كۇنى ءۇرىمجى ەكونوميكالىق - تەحنيكالىق اشۋ رايونى (توۋتۇنحى رايونى) ۋاندا الاڭىنداعى يجياحۇي ەرەن بازارىندا ادامدار قايشالىسىپ ءجۇر. سۋرەتتە: قالا تۇرعىندارى تۇرمىستىق بۇيىمدار ساتىپ الۋدا. □ سۋرەتتى گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى شيە لۇڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى