شينجياڭ بيىل اۋىل – قىستاق ەلەكتر تورابىنىڭ دارەجەسىن جوعارىلاتۋ مەن جاڭالاۋعا 7 ميلليارد 500 ميلليون يۋاننان استام قارجى ورنالاستىردى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:43:09 18/04/2020

    

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 4 – ايدىڭ 14 – كۇنى ۇرىمجىدەن بەرگەن حابارى (ءتىلشى دۋ گاڭ). بيىل شينجياڭ 7 ميلليارد 563 ميلليون يۋان قارجى قوسىپ، تيانشاننىڭ تۇستىگى مەن تەرىستىگىندەگى اۋىل ـ قىستاق ەلەكتر تورابىنىڭ دارەجەسىن جوعارىلاتۋ مەن جاڭالاۋدى جوسپارلادى، مۇندا ورتالىقتىڭ مەجە ەسەبى ىشىنەن 3 ميلليارد 200 ميلليون يۋان قارجى ءبولىندى، بۇل 2019 ـ جىلداعىدان % 23 ارتىپ، قارجىلاي قولداۋ تەبىنى تاريحتاعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى.

    ٴتىلشىنىڭ شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دامۋ جانە رەفورما كوميتەتىنەن ۇعىسۋىنشا، بيىل شينجياڭنىڭ اۋىل – قىستاقتىڭ ەلەكتر تورابىنىڭ دارەجەسىن جوعارىلاتۋ مەن جاڭالاۋ ينجەنەرياسى 87 اۋدانداعى (قالا، رايون) 3 مىڭ 67 نىسانعا سايىپ، جاڭادان سالىناتىن جانە وزگەرتىپ سالىناتىن 110 كيلوۆولتتىق، 35 كيلوۆولتتىق، 10 كيلوۆولتتىق ترانسفورماتور ستانسيالارى مەن جەلىلەرىن قامتيدى ەكەن. اتالعان نىساندار سالىنىپ بولعاننان كەيىن، شينجياڭنىڭ اۋىل ـ قىستاق ەلەكتر تورابىنىڭ ەلەكترمەن قامداۋ قۋاتى مەن ەلەكتر جەتكىزۋ ساپاسى بارىنشا جوعارىلايدى.

    مەملەكەتتىك ەلەكتر تورابى شينجياڭ ەلەكتر قۋاتى شەكتى سەرىكتىگىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، «13 ـ بەس جىلدىق» كەزىندە شينجياڭنىڭ اۋىل ـ قىستاق ەلەكتر تورابىن جاڭالاۋ مەن دارەجەسىن جوعارىلاتۋ ينجەنەرياسىنا جالپى 22 ميلليارد 600 ميلليون يۋان قارجى قوسىلىپ، قۇرىلىمى ۇيلەسىمدى، تەحنيكاسى وزىق، حاۋىپسىز، سەنىمدى، زەردەلى، جوعارى ٴونىمدى وسى زامانعى اۋىل – قىستاق ەلەكتر تورابى نەگىزىنەن قالىپتاسادى ەكەن.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى