قالا تۇرعىنى دەنە شىنىقتىرۋ قيمىلدارىنا قاتىناستى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:29:22 18/04/2020

  

  

    كوكتەم كەلىپ، گۇل اشىلعان مەزگىلدە كوپتەگەن قالا تۇرعىنى سىرتقا شىعىپ ٴتۇرلى دەنساۋلىقتى كۇتىمدەۋ، دەنە شىنىقتىرۋ قيمىلدارىنا قاتىناساتىن بولدى.

    سۋرەتتە: 4 - ايدىڭ 8 - كۇنى تۇستەن بۇرىن ءبىر ءبولىم قالا تۇرعىنى قۇلجا قالاسىنىڭ حالىق باقشاسىندا ۇلتتىق ءبي ۇيرەنۋدە.

    جاڭ چيڭحۋا فوتوسى

    

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى