ماڭداي تەرمەن سۋارىلعان باقىت گۇلى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:25:50 23/04/2020

 

 
▲ ديقان سانگەرلەر (ماي بوياۋلى سۋرەت) يالقۇن قازى
 

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى