ماڭداي تەرمەن سۋارىلعان باقىت گۇلى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:25:50 23/04/2020

 
▲ الما پىسقاندا (تالقان بوياۋلى سۋرەت) نيە حۋچۇن
 

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى