تۇڭعيىق گۇلى ساياحاتشىلاردى باۋرادى

  • كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى تورابى
  • 11:23:05 29/06/2020

  

 

    6 - ايدىڭ 27 - كۇنى ساياحاتشىلار باعراش كولى تۇڭعيىق تەڭىز الەمى كورىنىس وڭىرىندە سەيىلدەۋدە. دۋان - ۋ دەمالىسى كەزىندە وسى كورىنىس وڭىرىندەگى 80 مۋلىق جاباي-ى تۇڭعيىق قىرۋار ساياحاتشىنى باۋرادى.

     سۋرەتتى   نيان لەي تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى