شاۋەشەك قالاسى ەمىل اۋىلى جارسۋ قىستاعىندا اۋلا شارۋاشىلىعى جاندانىپ،قىستاق تۇرعىندارىنىڭ قالتاسى قامپايدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:38:41 01/08/2020

    ەگىنشىلىك قاربالاستىعىنىڭ باستالۋىنا وراي قىستاق تۇرعىنى ما حۇڭفاڭنىڭ ەگىنشىلەر شاتتىعى ساياجايىنىڭ ساۋداسى كۇسەت بولدى. ءاسىلى قىزمەت گرۋپپاسىنىڭ مۇشەلەرى جاعداي ۇعىسۋ بارىسىندا ونىڭ تاماققا  شەبەر، قىستاققا تانىمال ەكەنىن، اۋلاسىنىڭ كەڭ، ۇيلەرىنىڭ كوپ، باققان تاۋىعى مەن ەككەن كوكونىستەرىنىڭ مول ەكەنىن كورىپ، وسى ابزالدىقتاردى ساۋلەلەندىرۋى ءۇشىن، وعان ەگىنشىلەر شاتتىعى ساياجايىن اشۋدى ايتادى. قىزمەت گرۋپپاسىنىڭ باستىعى يوۋ لەي بىلاي دەدى: «قىستاقتا اسحانا جوق، ەگىنشىلەر قاربالاستىققا تۇسكەندە تاماقتانۋدان قينالاتىن، ەگىنشىلەر شاتتىعى ساياجايى اشىلعاننان كەيىن، ءبىز وعان كومەكتەسىپ ءۇنحات توبىندا ‹تاماققا تاپسىرىس بەرۋ توبىن› قۇردىق». ما حۇڭفاڭ قۋانىشپەن بىلاي دەدى: «ءار كۇنى تاڭەرتەڭ قىستاق تۇرعىندارى تاماق قاجەت ەتسە، ءۇنحات توبىندا الدىن الا قۇلاققاعىس ەتەدى، مەن تاپسىرىس بويىنشا دايىندالامىن، ساۋدانىڭ كۇسەت بولارىن ويلاماپپىن، كۇنىنە نەشە ءجۇز يۋان كىرىس كىرەدى».

    بۇل كۇندە جارسۋ قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى ەڭبەكقورلىعىمەن اۋقاتتانا باستادى، اۋلا شارۋاشىلىعى دا جانداندى. 2019 - جىلى كىسى باسىندىق تازا كىرىس 12 مىڭ 321 يۋاننان اينالدى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى