«بەيزاتتىق مادەنيەت مۇرالارىمىزدىڭ» ادال قورعاۋشىلارى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 05:03:27 01/08/2020

 
4 – ايدىڭ 19 – كۇنى جاقىپنۇر وقاس ۇلى ۇيىندە ولەڭ جونىندە ىزدەنۋدە.

  1999 – جىلى جاقىپنۇر ۇرىمجىدە وتكىزىلگەن اقىندار ايتىسىندا التايدىڭ ءبىر ايتۋلى اقىنىمەن ءسوز سايىسىنا تۇسەدى. ايتىس باستالىسىمەن ارىپتەسى ونىڭ قىرىلداعان ءۇنىن تراكتوردىڭ داۋىسىنا تەڭەيدى. بۇعان جاقىپنۇر: «مەن دەگەن ولەڭ ولكەسىنە ءدان سەپكەن تراكتورمىن» دەپ تاپقىرلىقپەن تاباندا جاۋاپ قايتارىپ تىڭدارمانداردىڭ قولداۋىنا يە بولادى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى