قۇلجا قالاسىندا ءبىر مىڭ 130 ورتا تازالىعى جۇمىسشىسى ماڭداي تەرلەرىمەن قالا تازالىعىن قورعاۋدا

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 09:07:25 04/08/2020

  

 

   سۋرەتتە: ورتا تازالىعى جۇمىسشىلارى كوشە تازالاۋدا.

    سۋرەتتى جاڭ يان تۇسىرگەن

 ەرىكتى تىلشىلەر جاڭ يان، ساي جىنيۇي قۇلجادان حابارلايدى. بىرنەشە كۇننەن بەرى قۇلجا قالاسىنداعى ءبىر مىڭ 130 ورتا تازالىعى جۇمىسشىسى جوعارى تەمپەراتۋرادا قىزمەت ورىندارىنان تاپجىلماي، ءۇرتىس جۇمىس ىستەپ، قالانىڭ تازا، رەتتى بولۋىنا كەپىلدىك ەتۋدە.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى