”دەنە قۋاتتى كۇشەيتۋدەن“ ”سالاماتتى تۇرمىسقا“ دەيىن

  • كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى تورابى
  • 07:44:05 09/08/2020

    ”’باگاڭ‘،’لۇيگۋ‘،’ياشان‘، جۇرتقا ابدەن تانىس ءۇرىمجىنىڭ بۇل جەر اتتارىنىڭ بارلىعى جۇگىرۋ ۇجىمدارىنىڭ اتى“، - دەدى ياشان جۇگىرىس ۇجىمىنىڭ باستىعى لياڭ بو، جۋىرداعى 3 تە 5 جىلدا ءۇرىمجى قالاسىنىڭ كوپتەگەن رايوندارىندا جاياۋلار جولى مەن سپورت الاڭدارى سالىنىپ، نەگىزىنەن بارلىق الەۋمەتتىك اۋماقتاردا، شاعىن اۋماقتاردا تۇگەلدەي تۇرعىنداردىڭ وزدىكتەرىنەن قۇرالعان جۇگىرىس ۇجىمدارى جارىققا شىقتى.

    ”بۇرىن دەنە شىنىقتىرۋ گيمناستيكاسى قالالىقتاردىڭ سپورتى دەپ ويلايتىنمىن، باۋلۋعا قاتىناسۋ ارقىلى دەنە شىنىقتىرۋ سپورتىنىڭ ءبىر ءتۇرلى جارقىن دا كوڭىلدى دەنە شىنىقتىرۋ ءتاسىلى ەكەندىگىن بايقادىم“، - دەدى ءپايزاۋات اۋدانى جامباز اۋىلى شىبىق قىستاعىنىڭ تۇرعىنى ميھىربانگۇل ەركىن. بىلتىر اۆتونوميالى رايوندىق دەنە تاربيە مەكەمەسى ”شارۋالار جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ گيمناستيكاسىن سىناق تۇيىنىندە جالپىلاستىرۋ نىسان كۋرسىن“ وتكىزىپ، تۇيىندەر ارقىلى اۋماقتى جەتەكتەدى، 30 مىڭعا جۋىق شارۋا جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ قيمىلىنا ات سالىستى.

    جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ سالتقا اينالدى. اۆتونوميالى رايوندىق دەنە تاربيە مەكەمەسىنىڭ ساناعىنا نەگىزدەلگەندە، رايونىمىزدا بىلتىر ءتۇرلى جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ قيمىلدارى جالپى 180 مىڭ رەتكە جۋىق وتكىزىلىپ، بۇعان ات سالىسقان ادام سانى 18 ميلليون 500 مىڭنان استام ادام - رەت بولعان. شاعىن، كوپ ءتۇرلى، مازمۇنى باي، قۋانا قابىلدايتىن جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ قيمىلدارىن كەڭ كولەمدە قانات جايدىرۋ ارقىلى قالىڭ بۇقارانىڭ جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ جونىندەگى ۇستانىمى جاڭارىپ، تابىس سەزىمى مەن باقىت سەزىمى جوعارىلادى.

    اۆتونوميالى رايوندىق دەنە تاربيە مەكەمەسى پارتيا باسشىلىق گرۋپپاسىنىڭ شۋجيى نيە چۇن بىلاي دەدى: دەنە تاربيە تاراۋلارى جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ مەملەكەتتىك ستراتەگياسىن ىشكەرىلەي تياناقتاندىرىپ، ءار ۇلت بۇقاراسىنىڭ دەنساۋلىعىن ءبىرىنشى ورىنعا قويىپ، جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋدىڭ فورماسى مەن مازمۇنىندا جاڭالىق اشىپ، ءار ۇلت بۇقاراسىنىڭ سپورت ارقىلى سالاماتتىقتى جەبەۋ تانىمىن جەتىلدىرىپ، جالپى حالىقتىق دەنە شىنىقتىرۋ مەن جالپى حالىقتىق سالاماتتىقتىڭ تەرەڭدەي توعىسۋىن جەبەيدى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى