ىلە اڭعارىنداعى تابيعي جايىلىمداردا ٴشوپ شابۋ جۇمىسى باستالدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:05:58 27/08/2020

 كۇنەس اۋدانى بەستوبە قالاشىعىنداعى شارۋالار جوڭىشقا ورۋدا.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى