بۇكىل قوعامدا ىسىراپشىلدىق نامىس، ۇنەمشىلدىك داڭق سانالاتىن اۋقىم قالىپتاستىرايىق

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:07:24 08/09/2020

    ىسىراپشىلدىقتىڭ تۋىلۋ سەبەبى كوپ جاقتى. كەيبىرەۋىندە ۇنەمشىلدىك تانىمى جوق؛ كەيبىرەۋى كورسوقىرلىقپەن باسەكەلەسىپ، ءسان - سالتاناتقا ءمان بەرەدى؛ مۇنان دا سوراقىسى، «اقشانى مەن جۇمسادىم، ىسىراپشىلدىق ىستەۋ دە ءوز قالاۋىم» دەيتىن قاتە يدەيا ءومىر سۇرۋدە. بۇرىنعىلار: «تارتا جەسەڭ تاي قالادى، قورقا جەسەڭ قوي قالادى، قورىقپاي جەسەڭ نەڭ قالادى» دەگەن ەكەن. ەگەر شەكتەن تىس تۇتىنۋ تۇرمىس داعدىسىنا اينالسا، ورىنسىز باسەكەلەسەتىن ناشار ستيل تۇتاس قوعامدا بىرتىندەپ ءورشىپ، قوعامنىڭ دامۋىنا، العا باسۋىنا ىقپال جاسايدى.

    ىسىراپشىلدىقتى نامىس، ۇنەمشىلدىكتى داڭق ساناۋ تۇتاس قوعام ارمانداعان قۇن كوزقاراسىنا اينالۋى كەرەك. ەلىمىز دامىپ قانداي ورەگە جەتسە دە، حالىق تۇرمىسى قانداي دارەجەدە جاقسارسا دا، قاجىرلىلىقپەن كۇرەس جۇرگىزۋ، ۇنەمشىل بولۋ سىندى تاڭداۋلى ءداستۇردى ماڭگى جوعالتۋعا بولمايدى، ىسىراپشىلدىقتى باتىل تەجەپ، ۇنەمشىل بولۋ ادەتىن شىن مانىندە جەتىلدىرۋ كەرەك. ۇتىمدى شارالار قولدانىپ، ىسىراپشىلدىقتى تەجەۋدىڭ باياندى مەحانيزمىن ورناتىپ، ءسان - سالتانات كورسەتەتىن اس - سۋ ىسىراپشىلدىعىنان، بايلىعىنا بۋلاناتىن توعىشار يدەيادان اۋلاق بولىپ، تۇرمىستا ۇنەمشىل، قاجىرلى، قاراپايىم بولۋدى كوكەيگە ۇيالاتۋ، ارەكەتكە اينالدىرۋ كەرەك.

    «حالىق گازەتىنەن» اۋدارعان: س . رابات ۇلى

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى