«ءتۇس جانە جۇلدىزدى اسپان» موڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ ساياحات كاسىبىندەگى تىڭ جاڭالىققا اينالدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:51:07 09/09/2020

    «قاراڭعى تۇندە اسپانداعى جىمىڭداعان جۇلدىزداردى تاماشالاۋ، سالقىن سامالدا باتپىراۋىق ۇشىرۋ - بۇل اراداعى ەڭ كوڭىلدى قيمىل، بۇدان تىس الاۋ كەشى دە بارشانىڭ قىزۋ القاۋىنا بولەنگەن، ساياحاتشىلاردىڭ بۇل ارانىڭ باي مازمۇندى، الۋان ءتۇرلى قيمىلدارىنا بەرگەن باعاسى وتە جوعارى، مۇنداعى تيجاراتشىلاردىڭ ساۋداسى كۇسەت بولعان كۇندەرى كۇندىك تيجارات سوماسى 18 مىڭ يۋانعا جەتەدى» دەدى ليۋ شينۋي.

    دالادا تۇنەۋ بازاسى ساۋداسىنىڭ كۇسەت بولۋى اينالاداعى شارۋالار شاتتىعى ساياحات تۇيىندەرىنىڭ ساۋداسىن دا جاقسارتىپ، كورشىلەس بالىقسۋ جايلاۋى تۇرعىندار تۇراعى ساياحات بازاسىندا ساياحاتشىلارعا جاتىن ورىن جەتپەي قالاتىن جاعداي جارىققا شىقتى. بيىل بۇل ەكى ساياحات بازاسى جالپى 65 مىڭ يۋان جايىلىمدى كوتەرمەگە الۋ قارجىسىنان ارحيۆتەستىرىلىپ، كارتوچكالاندىرىلعان 36 كەدەي وتباسىنا پايدا ۇلەستىرىپ، 13 مالشى وتباسى ات اترەتىن قۇرىپ، ارحيۆتەستىرىلىپ، كارتوچكالاندىرىلعان 12 كەدەي وتباسى مۇشەسىنىڭ كاسىپتەنۋ ماسەلەسى شەشىلدى. سونىمەن بىرگە ەكى ساياحات بازاسى جەرگىلىكتى ورىنداعى مالشىلاردان قۇنى 400 مىڭ يۋاننان اساتىن ەت، ءسۇت ونىمدەرىن ساتىپ الدى.

    «كەلەسى قادامدا ءبىز اعاياز اڭعارىنان دالادا تۇنەۋ 2 - بازاسىن قۇرىپ، ساياحاتشىلاردىڭ تۇرلىشە دالادا تۇنەۋ ورنىندا ءتىپتى دە وزگەشە كورىنىستى تاماشالاۋىنا مۇمكىندىك جاراتامىز، 5 ورىندا دالادا تۇنەۋ بازاسىن قۇرىپ، وسى ارقىلى ءبىر - بىرىنە ۇشتاسقان ساياحات جەلىسىن جارىققا شىعارىپ، موڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ كەڭىستىكتەگى تاماشا كورىنىستى تاماشالاۋ مادەنيەتى مەن دالادا تۇنەۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرىپ ءارى ىشكى ولكەدەگى قاتىستى ساياحات، كورىنىس رايوندارىمەن سەلبەسىپ، اينالمالى ساياحات جەلىسىن قالىپتاستىرىپ، موڭعۇلكۇرەنىڭ كوركەم تابيعات كورىنىسى مەن باي ساياحات قاينارىن شار تاراپقا تانىستىرىپ، موڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ تۇتاس وڭىرلىك ساياحاتىنىڭ تەز قارقىنمەن دامۋىن ىلگەرىلەتەمىز» دەدى ليۋ شينۋي.

  

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى