شارۋالار تابيعي ەكولوگيا بايلىعىنان ويداعىداي پايدالاندى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:11:20 16/09/2020

    

    9 - ايدىڭ 14 - كۇنى چاپچال سىبە اۆتونوميالى اۋدانى كەن اۋىلىنىڭ ورگانيكالى كۇرىش اتىزى قىسقىش باقا باعۋ بازاسىندا قىستاق تۇرعىندارى قىسقىش باقا ۇستاپ ساۋدالاي باستادى. كەن اۋىلى ىلە وزەنىنىڭ وڭتۇستىك جاعالاۋىنداعى تاۋلى رايونعا ورنالاسقان، كەزىندە كەدەي اۋىل بولاتىن. جۋىقتاعى جىلداردان بەرى بۇل اۋىل وزىندىك تابيعي ەكولوگيالى بايلىعىنان پايدالانىپ، «سەرىكتىك + شارۋالار+ بازا» ۇلگىسىمەن 3 مىڭ 429 مۋ جەرگە ورگانيكالى كۇرىش ەگىپ، ونىڭ 490 مۋ كۇرىش اتىزىنا قىسقىش باقا باقتى. قازىر ورگانيكالى كۇرىشتەن جانە كۇرىش اتىزىندا باعىلعان قىسقىش باقادان قوس مول ءونىم الىنىپ، ەگىنشىلەردىڭ جۇزىنەن قۋانىش لەبى ەستى.

حۋا يانميڭ فوتوسى

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى