كۇنەس اۋدانىندا 90 – جىلدىڭ تۇلەكتەرى قاز باعىپ اۋقاتتاندى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:35:17 17/09/2020

    ورماندىقتا قاز باعىپ، بازاردان باعىن تاپتى

    كۇنەس اۋدانىندا 90 – جىلدىڭ تۇلەكتەرى قاز باعىپ اۋقاتتاندى

 

  سۋرەتتە: ۋاڭ مىڭچاۋ قاز باعۋدا.

    جاڭ جينفىڭ فوتوسى

    ءتىلشىمىز جاڭ جينفىڭ، ەرىكتى ءتىلشى جاڭ ۋىنتيڭ كۇنەستەن حابارلايدى. جاقىنعى جىلداردان بەرى كۇنەس اۋدانى ورماندىق جانە جايىلىم بايلىعىنان تولىق پايدالانىپ، ورمان اراسىندا ەگىمشىلىك، باعىمشىلىقپەن شۇعىلدانۋدى بار كۇشپەن دامىتتى. ورماندىقتا جانە جايىلىمدا قاز باعۋ كولەمى بىرتىندەپ كەڭەيىپ، ورماندىقتىڭ پايدالانىلۋ مولشەرى مەن ٴونىم مولشەرى جوعارىلاپ، جەرگىلىكتى بۇقارانىڭ كىرىستى ارتتىرىپ، اۋقاتتانۋىنىڭ جاڭا جولىنا اينالدى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى