ناۋبايدىڭ باقىتتى تۇرمىسى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:04:57 23/09/2020

    ناۋبايدىڭ باقىتتى تۇرمىسى

    حابارىن جازىپ، سۋرەتىن تۇسىرگەن ٴتىلشىمىز حان شاشا

سۋرەتتە: ابدۇحالىق قامىر بەتىنە كۇنجىت سەبۋدە.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى