قازدار قايتىپ بارادى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:07:23 23/09/2020

    

  سۋرەتتە: 9 - ايدىڭ 13 ـ كۇنى قوڭىرالا قازداردىڭ موڭعۇلكۇرە ساحاراسىندا سامعاعان كورىنىسى.
 لي ۋىن ـ ۋ فوتوسى

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى