ءۇرىمجى قالاسى 3300دەن استام ۇلتتار ىنتىماعى اۋلاسىن قۇردى

  • كەلۋ قاينارى: تيانشان تورى
  • 18:08:49 19/12/2020

    

    12 - ايدىڭ 17 - كۇنى ءۇرىمجى جوعارى، جاڭا تەحنيكالىق كاسىپ سالالارىن اشۋ رايونى (جاڭا قالا رايونى) باجياحۋ اۋماعىن باسقارۋ كوميتەتى حۇڭياڭ الەۋمەتتىك اۋماعىنىڭ كادرلارى جۇپ قۇراعان تۋىستارىمەن بىرگە تۇشپارا ءتۇيىپ، شۇيىركەلەستى. □سۋرەتتى گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى زوۋ ي تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى