كوكتەم لەبى جانە باتپىراۋىق

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:05:40 23/03/2021

   

 

 سۋرەتتە: بالالار باتپىراۋىق ۇشىرۋدا.

    سۇن ي - نان فوتوسى

    كوكتەم مەرەكەسىنەن كەيىن اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بىرتىندەپ جىلىنۋىنا بايلانىستى كوپتەگەن قالا تۇرعىنى سىرتقا شىعىپ، كوكتەم تىنىسىن سەزىندى.

    جۋىقتا ءتىلشى ىلە وزەنى كورىنىس رايونىنان كوپتەگەن قالا تۇرعىنىنىڭ بالالارىن ەرتىپ باتپىراۋىق ۇشىرىپ، تابيعات كورىنىسىن تاماشالاپ جۇرگەنىن، شاتتىققا شومعان بالالاردىڭ كورىنىس رايونىنا وزگەشە ٴسان بەرگەنىن كوردى.

   

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى