اۆتونوميالى رايون چيڭميڭدە قۇرباندارعا ازا ءبىلدىرۋ قيمىلىن وتكىزدى

  • كەلۋ قاينارى: تيانشان تورى
  • 08:31:11 06/04/2021

  چىن چۋانگو، شوكىرات زاكىر، شاۋكەت يمىن، نۇرلان ءابىلماجىن ۇلى، ۋاڭ جۇنجىڭ، جاڭ چۇنلين قاتارلىلار قاتىناستى

    4 - ايدىڭ 4 - كۇنى اۆتونوميالى رايون ءۇرىمجى قالاسىنداعى قۇرباندار قابىرستانىندا چيڭميڭدە قۇربانداردى ەسكە الۋ قيمىلىن وتكىزدى.

 سۋرەتتى انار بۇلت / شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى سۇي جىجيان تۇسىرگەن

    انار بۇلت/شينجياڭ گازەتىنىڭ تىلشىلەرى ياۋ تۇڭ، ۋاڭ شيڭرۇي 4 - ايدىڭ 4 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. 4 - ايدىڭ 4 - كۇنى تۇستەن بۇرىن اۆتونوميالى رايون چيڭميڭدە ءۇرىمجى قالاسىنداعى قۇرباندار قابىرستانىندا قۇرباندارعا ازا ءبىلدىرۋ قيمىلىن وتكىزدى. اۆتونوميالى رايوننىڭ پارتيا، ۇكىمەت، ارميا ورىندارىنىڭ جانە شينجياڭ ءوندىرىس - قۇرىلىس بيڭتۋانىنىڭ باسشىلارى ءۇرىمجى قالاسىنداعى ءار ۇلت، ءار سالا كادر - بۇقاراسىنىڭ ۋاكىلدەرىمەن بىرگە حالىق قاھارماندارىنا ىززەتپەن گۇل شارباق قويىپ، قاھارمانداردىڭ ۇشان - تەڭىز ۇلى ەڭبەگىن ەسكە الىپ، قۇرباندار رۋحىن اسقاقتاتىپ، شۇعىلالى تاريحتى ەسكە ساقتاپ، ەكپىندەي ىلگەرىلەۋگە كۇش - قۋات ۇيىستىردى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى