وبلىسقا توتە قاراستى ورىندارداعى ساياسي – زاڭ تاراۋلارى چيڭميڭدە قۇرباندارعا ازا ءبىلدىرۋ قيمىلىن ورىستەتتى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:57:38 07/04/2021

    ءتىلشىمىز جاڭ دانحۇي حابارلايدى. جۋىرداعى بىرنەشە كۇننەن بەرى وبلىسقا توتە قاراستى ورىندارداعى ساياسي – زاڭ تاراۋلارى الۋان ءتۇرلى فورمامەن چيڭميڭدە قابىر باسىندا ازا ءبىلدىرۋ قيمىلىن ورىستەتىپ، قاھارمانداردى تەرەڭ ساعىنىشپەن ەسكە ءتۇسىرىپ، قاھارماندار رۋحىن اسقاقتاتتى.

    3 – ايدىڭ 31 – كۇنى تۇستەن بۇرىن وبلىستىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسى ەرەكشە ساقشى تارماق اترەتىندەگى حالىق ساقشىلارى باياندايداعى قۇرباندار قابىرستانىنا بارىپ، لۇڭ فەي، كۇڭ يۇڭچياڭ، نۇرتاي انۋاربەك ۇلى قاتارلى قۇربانداردى تەرەڭ ساعىنىشپەن ەسكە ءتۇسىردى. بارلىق حالىق ساقشىسى ايبىندى تۇردە ءۇنسىز ساپقا تۇرىپ، قۇرمەتپەن گۇل شارباق قويىپ، قاھارماندارعا ءۇنسىز ازا ءبىلدىرىپ، قاھارماندارعا دەگەن تەرەڭ قۇرمەت سەزىمىن بەينەلەدى. ىلە – شالا حالىق ساقشىلارى قۇرباندار ەسكەرتكىشى الدىندا پارتياعا مۇشە بولعان كەزدەگى سەرتىن جانە حالىق ساقشىسى بولعان كەزدەگى سەرتىن قايتالادى.

    چيڭميڭدە وبلىستىق پروكۋراتۋرا كادر - ساقشىلاردى قۇلجا قالالىق قاھارماندار ەسكەرتكىش الاڭىنا بارىپ، «توڭكەرىستىك ەستەمەلەردى ەسكە ءتۇسىرۋ، 2021 – جىلعى چيڭميڭدە قۇرباندارعا ازا ءبىلدىرۋ» نەگىزگى تاقىرىپتىق قيمىلىن ورىستەتۋگە ۇيىمداستىردى. ەسكەرتكىش الدىندا كادر – ساقشىلار ساپقا تۇرىپ، توڭكەرىستىك قۇرباندارعا ءۇنسىز ازا ءبىلدىردى ءارى قۇرمەتپەن گۇل شارباق قويىپ، توڭكەرىستىك قۇربانداردى تەرەڭ قۇرمەتپەن ەسكە ءتۇسىردى. وسى رەتكى قۇربانداردى ەسكە ءتۇسىرۋ قيمىلى ارقىلى بارلىق كادر – ساقشى كوكەيىنە توڭكەرىستىك سەزىم ۇيالاتىپ، توڭكەرىستىك رۋحتى اسقاقتاتىپ، قىزىل گەنگە مۇراگەرلىك ەتىپ، توڭكەرىستىك بارىستى ەسكە ءتۇسىردى.

    4 – ايدىڭ 4 – كۇنى قۇلجا قالالىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسى ءارقايسى بولىمدەگى حالىق ساقشىلارىن، كومەكشى ساقشىلاردى بىرنەشە توپقا ءبولىپ، باياندايداعى قۇرباندار قابىرستانىندا، قۇلجا قالاسى قاھارماندار ەسكەرتكىش الاڭىندا چيڭميڭدەگى ازا ءبىلدىرۋ قيمىلىن ورىستەتۋگە ۇيىمداستىردى. حالىق ساقشىلارى قۇرباندار قابىرىنا قۇرمەتپەن گۇل شارباق جانە گۇل شەڭبەر قويىپ، قۇربانداردى ەسكە ءتۇسىردى جانە تەرەڭ ساعىنىش سەزىمىن بەينەلەدى.

    ءارقايسى ءبولىم تاعى حالىق ساقشىلارىنىڭ سەرت بەرۋ قيمىلىن ورىستەتىپ، پارتياعا مۇشە بولعانداعى سەرتىن قايتالادى. ارەدىكتە ساقا پارتيا مۇشەلەرى حالىق ساقشىلارى مەن كومەكشى ساقشىلارعا قۇربانداردىڭ قاھارماندىق ءىس – ارەكەتتەرىن اڭگىمەلەدى ءارى حالىق ساقشىلارىن جاۋاپكەرلىك، بورىشتىلىق سەزىمدى ارتتىرىپ، ءوز قىزمەت ورنىندا بورىشىن ادا ەتىپ، جاۋاپكەرلىگىن ويداعىداي اتقارۋعا تاربيەلەدى جانە باستادى. بۇدان تىس، ءداستۇرلى ازا ءبىلدىرۋ مەن توردا ازا ءبىلدىرۋدى ءوزارا ۇشتاستىرىپ، حالىق ساقشىلارى مەن كومەكشى ساقشىلاردى دەمالىس كەزىنەن پايدالانىپ قولفون، توراپ تەكشەسى ارقىلى ازا ءبىلدىرۋ قيمىلىن ورىستەتۋگە ۇيىمداستىردى.

    4 – ايدىڭ 3 – كۇنى تۇستەن بۇرىن نىلقى اۋداندىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسىنىڭ ورگانىنداعى، شارلاۋ - ساقتانۋ ۇلكەن اترەتىندەگى 40 تان استام حالىق ساقشىسى «قۇرمەت ءبىلدىرۋ، ەسكە ءتۇسىرۋ، اتويلاپ العا ۇمتىلۋدى» نەگىزگى تاقىرىپ ەتكەن چيڭميڭدە قابىر باسىندا ازا ءبىلدىرۋ قيمىلىن ورىستەتىپ، قىزمەت ۇستىندە قۇربان بولعان حالىق ساقشىسى جياڭ يىڭبين، ۋاڭ يانفىڭدى تەرەڭ ساعىنىشپەن ەسكە ءتۇسىردى. قابىر باسىندا ازا ءبىلدىرۋ قيمىلىنان كەيىن حالىق ساقشىلارى ءبىر اۋىزدان مىنانى ءبىلدىردى: «بۇدان بىلايعى قىزمەت بارىسىندا، ءسوزسىز، قۇربانداردىڭ مۇراتىنا مۇراگەرلىك ەتىپ، تاسقىنداعان رۋحپەن قوعام حاۋىپسىزدىگى قىزمەتىنە بەلسەنە ات سالىسىپ، قوعام حاۋىپسىزدىگى ىستەرىنە تيەسىلى ۇلەس قوسامىز».

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى