باس بەتكە قايتۋ | 中文 ىلە اقپارات تورابىنا حوش كەلدىڭىزدەر!
مەملەكەت مەرەكەسىن قول ۇستاسا بىرگە تويلاپ، وتانشىلدىق سۇيىسپەنشىلىكتەرىن بىرگە ءبىلدىردى
2021-10-05 14:35:50     كورىلىم:رەت كەلۋ قاينارى:تيانشان تورى  جاۋاپتى رەداكتور:بەرىك وقاباي ۇلى


10 - ايدىڭ 1 - كۇنى ءپايزاۋات اۋدانى قىزىلسۋ اۋىلىنىڭ قوشتوعىراق قىستاعىنداعى ءار ۇلت بۇقاراسى قۋانىشپەن ءبىر ارادا باس قوسىپ، ءان شىرقاپ، ءبي بيلەپ، مەملەكەت مەرەكەسىن قۋانىشپەن تويلادى.□ سۋرەتتى زىڭ ياۋشيان تۇسىرگەن

  10 - ايدىڭ 1 - كۇنى قالا تۇرعىندارى ءۇرىمجى قالاسىنداعى شيداچياۋ كوپىرىندە شام سالتاناتىن تاماشالاپ، ەستەلىك سۋرەتكە ءتۇستى.□ سۋرەتتى انار بۇلت / شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى حان لياڭ تۇسىرگەن

00352490011_0bc0eb5b.jpg