ىلە وبلىسى جۇكتى، بوسانعان ٴاربىر ايەلدىڭ اماندىعىنا كەپىلدىك ەتۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەدى

2022-11-02 22:03:19كەلۋ قاينارى:  جاۋاپتى رەداكتور:جازيرا بولاتباي قىزى