باس بەتكە قايتۋ | 中文 ىلە اقپارات تورابىنا حوش كەلدىڭىزدەر!
قىزىل بۇرىشتان مول ءونىم الىندى
2021-10-02 13:21:51     كورىلىم:رەت كەلۋ قاينارى:تيانشان تورى  جاۋاپتى رەداكتور:بەرىك وقاباي ۇلى


 9 - ايدىڭ 29 - كۇنى باعراش اۋدانىنىڭ باعراش قالاشىعىنداعى ديقاندار قىزىل بۇرىش كەپتىرۋدە (ۇشقىش اپپاراتپەن تۇسىرىلگەن). بيىل وسى اۋدان 74 مىڭ مۋ جەرگە قىزىل بۇرىش ەگىپ، قازىر ءۇزۋ، كەپتىرۋ مەزگىلىنە ءوتتى. □ سۋرەتتى نيان لەي تۇسىرگەن