※   ءنارلى دە ءدارى تاعام–قىرعىزدىڭ بوزاسى 12:28:14 11/03/2014
※   ەت كەسۋگە دە ەپ كەرەك 12:25:46 11/03/2014
※   قازاقتىڭ قوناققا تاباق تارتۋ سالتى 12:09:55 11/03/2014
※   داستارقان 12:07:36 11/03/2014
※   تاڭدايدان ءدامى كەتپەس قىسقى سوعىم 12:32:45 11/03/2014