※   قىزعالداق 09:23:22 28/05/2014
※   ايبىنى اسقاق ءتاڭىرتاۋ 09:16:27 28/05/2014
※   بارلىق تاۋى باۋرايىندا قاردا اشىلعان مايگۇلى 04:34:44 27/05/2014
※   سايرام كولى 10:50:01 26/05/2014
※   كوركەم شينجياڭداعى تىرشىلىك تىنىسى 05:08:13 22/05/2014

※   تابيعات سيلاعان تاس تۋىندىلار 16:14:55 16/05/2014
※   اڭىزداعى احالتەكە جىلقىسى 17:31:34 14/05/2014
※   كوكتوعاي ەرتىس اڭعارىنداعى جايلاۋعا كوشكەن ەل 11:18:20 07/05/2014
※   سايرام كولىندەگى مۇز مۇنارشىقتار 08:07:48 25/04/2014
※   ءساۋىر ايىنداعى ءۇرىمجى 15:27:48 24/04/2014

※   ساۋلەتتى قوناقجايلار 04:57:31 23/04/2014
※   تۇلپار مەكەنى _ موڭعۇلكۇرە 17:44:54 17/04/2014
※   سايرام كولىندەگى اققۋلار 19:21:16 16/04/2014
※   تاڭ سارىدەگى تۇماندا تۋىنداعان كوركەم كورىنىس 11:11:48 15/04/2014
※   كۇنەستىڭ تۇرگەن اۋىلى: ساي – سالادا شەشەك اتقان ورىك گۇلى 16:56:27 14/04/2014

※   «ورىك مەكەنىندەگى» ۇلتتىق داستۇرگە تولى ءماندى دە ءساندى قيمىل 08:14:29 14/04/2014
※   50 مىڭ ءسارى كۇمىستەن سالىنعان «جۇڭگوداعى ءبىرىنشى ساراي» 04:53:42 11/04/2014
※   يندونەزياداعى قۇرباقا تىمساقتىڭ مۇرنىنىڭ ۇشىنا شىعىپ الىپ، اقىلدىلىقپەن جان ساۋعالادى 09:53:32 13/03/2014
※   جۇڭگوداعى 5 ۇلكەن سۋ ۇستىندەگى قالالاردىڭ كورىنسى 05:22:29 12/03/2014
※   حۋاڭحىدان تۇسىرىلگەن كورىنىىس 05:16:18 12/03/2014