حالىق اقىنى قانىشاي

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 08:26:09 20/04/2015

    داۋلەتقان ابدىبەك ۇلى

    

    قازىر ءبىزدىڭ قولىمىزداعى دەرەكتەرگە قاراعاندا نىلقى اۋدانى قاراتوبە اۋىلىنىڭ بۇرىنعى1–دادۇي مال شارۋاشىلىعىندا وتكەن قانىشاي سادىق قىزى ءوز تۋىسىنىڭ بەتكە باسار سۋىرىپ سالما اقىنى بولعانى انىق. 1964–جىلى مامىر، ماۋسىم ايلارىندا شينجياڭ جازۋشىلار قوعامىنان، «شۇعىلا جۋرنالى» رەداكسياسىنان قاۋسىلقان قوزىبايەۆ پەن ماقاتان ءشارىپقان ۇلى قاراتوبە اۋىلىنا كەلىپ ءومىر ۇيرەتۋ بارىسىندا اۋداننىڭ تۇڭعىش كەزەكتى اقىندار ايتىسىن وسى اۋىلدا وتكىزىپ قايتقان. وسى رەت ولار قاراتوبە اۋىلىنىڭ باتىس جاعىنداعى كوك سازعا بىرنەشە اقبوز ءۇي تىكتىرىپ، ولەڭ ايتاتىن ءبىرقانشا ادامداردىڭ باسىن قوسىپ كادىمگىدەي ايتىس وتكىزىپتى. وسى رەتكى ايتىستاعى ولەڭدەردەن وسى اۋىلدىڭ ايتىس اقىندارى جۇمابەك پەن قانىشايدىڭ ايتىسىن كەيىن «شينجياڭ ادەبيەتى جۋرنالىنىڭ» (قازىرگى شۇعىلا) 1965–جىلعى 4–سانىندا جاريالاپتى. بۇل نىلقى اۋدانىنان شىققان حالىق اقىندارىنىڭ ايتىسىنىڭ تۇڭعىش رەت جۋرنالدا جاريالانۋى بولىپ تابىلادى.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى