ۇلت ونەرىنە ءورىس اشقان...

  • كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى
  • 05:27:33 07/05/2015

    ايگىلى كومپوزيتور، ديريجەر كارىم ءابدىراحىمان ۇلىمەن سۇحپات

点击查看全图!

    ۇلت ونەرىن ۇلىقتاپ، مادەنيەت - كوركەمونەر ىستەرىمىزدىڭ دامۋىنا كورنەكتى ۇلەس قوسقان ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىستىق ءان - ءبي ۇيىرمەسى 1955 - جىلى شاڭىراق كوتەرگەن. باسىندا حالىق اراسىنداعى ونەرپازداردان ۇيىمداسقان بۇل ۇجىم بۇل كۇندە قازاق، ۇيعۇر، حانزۋ، تاتار سياقتى 10 ۇلتتان قۇرالعان، 140قا جۋىق قىزمەتكەرى بار كەمەلدى قوسىن. گازەتىمىزدىڭ بۇل سانىندا ءتىلشىمىزدىڭ كارىم ءابدىراحىمان ۇلىمەن وتكىزگەن سۇحپاتىن ۇسىنىپ، ۇيىرمەنىڭ دامۋ جولىن اۆتونوميالى رايون قۇرىلعان ارايلى 60 جىلدىڭ تولاعاي تابىسى رەتىندە اتاپ ءوتۋدى ءجون سانادىق.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى