قازاق ءتىلىن ماڭگى ۇيرەنۋىمىز كەرەك

  • كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
  • 03:14:52 26/05/2015

     تارباعاتاي جۋرنالىنىڭ باس رەداكتورى مادەنيەت مۇقاتاي ۇلىمەن سۇحبات

 سۇحباتتاسقان: مۇحيت امانتاي ۇلى

    ءتىلشى: ەڭ اۋەلى تارباعاتاي جۋرنالىنىڭ قىسقاشا بايانى، وسى جۋرنال قاي جىلداردان باستاپ جارىق كوردى؟

    مادەنيەت مۇقاتاي ۇلى: تارباعاتاي جۋرنالى 1982-جىلدان باستاپ شىعا باستاعان. قازىرگە دەيىن 30 نەشە جىلدىق تاريحققا يە. ەلىمىزدەگى قازاق تىلىندە شىعاتىن 10 عا تارتا ادەبي جۋرنالداردىڭ ءبىرى. بۇل جۋرنالدى قازىرگە دەيىن ءوز تاريحىندا جۇماباي ءبىلال ۇلى باستاپ شىعارعان، ودان كەيىن سەرىك قاپشىقپاي ۇلى، ماۋلىتقان ءابىلعازى ۇلى، زاقان راقىش ۇلى قاتارلى باس رەداكتورلار قىزمەت اتقارعان. باسقا جۋرنالدار سياقتى، بۇل جۋرنالدا سونداي جۇڭگو قازاق ادەبيەتىنىڭ دامۋىنا وزىندىك ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقان باسىلىمنىڭ ءبىرى.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى