ءبىر قاريا بار قازىر بۇل اۋىلدا...

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 08:27:52 18/06/2015

  

    نۇرلان سارسەنبايەۆ

   

 

     قارت كادرلاردى قۇرمەتتەۋ، قارت كادرلاردان ۇيرەنۋ، ولاردىڭ قوعامعا قوسقان ۇلەستەرى مەن ىزگى ىستەرىن ۇرپاققا تانىستىرۋ ءبىزدىڭ باس تارتپاس بورىشىمىز بولسا كەرەك. قارت كادرلار قازىر زەينەتكە شىققانىمەن، بۇرىن جۇڭگو توڭكەرىسى مەن قۇرىلىس ىستەرى ءۇشىن قاجىر–قايراتتارى مەن زەيىن–زەردەلەرىن ارنادى. دەمالىسقا شىققاننان كەيىن دە رەفورما جاساۋ، وسىزامانداندىرۋ قۇرىلىسىنىڭ دامۋى مەن ورنىقتىلىقتى قورعاپ، جاراسىمدى قوعام قۇرۋ ءۇشىن ماڭىزدى كۇشكە اينالىپ ءوز ۇلەستەرىن قوسۋدا. انە سونداي ەلىنىڭ قۇرمەتىنە يە بولعان قارتتارىمىزدىڭ ءبىرى نۇرعالي قىلىش ۇلى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى