احباراتشىلارعا ايتار ازىراق ءسوز

  • كەلۋ قاينارى: ىلە كەشى گازەتى
  • 04:34:23 06/07/2015

    انىعىراق ايتقاندا، ۇگىت قىزمەتكەرى ءبىر ەلدىڭ ەلدىك سالاۋاتىنىڭ ەلگەزەك دابىلشىسى. ەندەشە، قايتكەندە تولىمدى ءتىلشى بولۋعا بولادى؟ بىرىنشىدەن، ءتىلشىنىڭ جازىپ-سىزۋعا ءتابيعي نەگىزى بولۋ. ەكىنشىدەن، ۇزبەي ۇيىرەنۋ ياعني كوپ كىتاپ ماتەريال كورۋ، اسىرەسە جاڭا ساياسات، ءتۇزىم، بەتالىستاردان دەرشاعىندا حاباردار بولىپ تۇرۋ. ءۇشىنشىدەن، تىلشىلىك ىستەۋدەن بۇرىن، ءسوزسىز يدەيالىق دايارلىق بولۋ. تورتىنشىدەن، بۇقارامەن جاناسقىش، بىلاي ايتقاندا، بايمەن دە، كەدەيمەن دە، مۇگەدەكپەن دە، قايىرشىمەن دە قالتقىسىز ارالاسىپ كەتە الاتىن ەرەكشەلىگى بولۋ. بەسىنشىدەن، جالقاۋلىقتان، بويكۇيەزدىكتەن اۋلاق بولۋ. التىنشىدان، تىلگە باي، ويعا شۇلەن، مايدانى بەرىك، كوزقاراسى ايقىن، ساياساتقا جۇيرىك، باسەكەشىل، قاعىلەز، سەرگەك بولۋ.

    بۇل جاي ساۋاتتار تىلشىلەردىڭ بارلىعىنىڭ ويىندا بولعانىمەن بويىنا سىڭىرگەندەرى شامالى ەكەنى ءمالىم . ەندەشە، مىناۋ جاسامپازدىق ءداۋىرى، احبارات ءداۋىرى اتالعان زىمىران زامانىمىزدا، عىلمي دامۋدى تۋ ەتىپ ۇستاپ،تىلشىلەر حالىقپەن تىلەكتەس بولىپ، نەگىزگى ساتىعا تەرەڭ ءسىڭىپ، بۇقارامەن بىرگە ءجۇرىپ، ناق مايداندا تۇرىپ، حابار ماقالا جازۋ دارىپتەلىپ وتىرعان بۇگىنگىدەي ورەلى ۇندەۋ ۇردىسىندە ءتىپتى دە ەلگەزەك، ءتىپتى دە سەرگەك بولعانى ءجون.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى