قارتتار كىتاپتى كوپ وقىسا مەڭىرەۋلىك اۋرۋىنىڭ الدىن الادى

  • كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى
  • 10:22:22 04/03/2016

 

 

    مەڭىرەۋلىك اۋرۋى قارتتاردا ۇنەمى كەزدەسەدى. اسىرەسە، ارەكەتى از، مىنەزى تۇيىق قارتتاردا ءجيى كورىلەدى. مەڭىرەۋلىك اۋرۋىن تەجەۋگە، اۋەلى، رەتتەۋگە دە بولاتىندىقتان، الدا - جالدا قارتتاردا قارتايۋ بەلگىلەرى بايقالا قالسا، الدىن الۋ شارالارىن قولدانعان ءجون. مىسالى، سىرتقا شىعىپ كوپ ءجۇرۋ، لايىقتى دەنە شىنىقتىرۋ ارەكەتتەرىن جاساۋ، ازىقتانۋدى رەتتەۋ، كىتاپتى كوپ وقۋ سياقتىلار. كىتاپ وقۋ مي نەرۆتەرىن تىتىركەندىرىپ، مي نەرۆتەرىنىڭ قارتايۋىنىڭ جانە مەڭىرەۋلىك اۋرۋىنىڭ الدىن الادى. الايدا قارتتاردىڭ كورۋ قۋاتى بارا - بارا السىرەيتىندىكتەن، كىتاپ وقۋ بارىسىنا دا نازار اۋدارعان ءجون.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى