بالانىڭ سىمباتى دۇرىس قالىپتاسۋ ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك

  • كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى
  • 10:20:54 23/03/2016

 

    بالانىڭ سىمباتى دۇرىس قالىپتاسۋى - ونىڭ دەنساۋلىعى ءۇشىن ماڭىزدى.

    الايدا، كوپ اتا- انالار بالالارىنىڭ دەنساۋلىعىنا ولاردىڭ ءبىر يىعى تومەن، نەمەسە بۇكىر بولىپ وسە باستاعاندا عانا الاڭداي باستايدى. بۇل تۋرالى mamaclub.ua حابارلايدى.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى