«اسىق ويناعان بالانىڭ دەنەسى شىمىر، دەنساۋلىعى مىقتى بولادى»

  • كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى
  • 02:48:45 21/04/2016

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى «اسىق اتۋ» فەدەراتسياسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى جومارت سابىرجان ۇلىمەن سۇحبات

 

 

    جۋىقتا قازاقستاننىڭ مادەنيەت كۇنىنە وراي ۇرىمجىدە وتكەن ستۋدەنتتەردىڭ اسىق اتۋ جارىسىنا قاتسۋ ۇشىن كەلگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى «اسىق اتۋ» فەدەراتسياسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى، «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى، دوتسەنت جومارت سابىرجان ۇلىمەن سۇحباتتاسۋ ورايىنا يە بولعان ەدىك، ول كىسى ءبىزدىڭ ساۋالىمىزعا وراي بىرنەشە جاقتان سۇحبات بەرگەن بولاتىن.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى