شۇعىلالى ءومىر ورنەكتەرى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:42:14 23/06/2016

    ازەي ءجۇنىسباي ۇلى، گۇلزات كۇنەسبەك قىزى

    

    

    «سۇيەر ۇلىڭ بولسا سەن ءسۇي، سۇيىنەرگە جارار ول» دەپ ۇلى دانىشپان اباي ايتقانداي، جاستايىنان اتان جۇگىن ارقالاپ، قوعام قايدا قاجەت ەتسە سوندا بارىپ، تاپسىرىلعان مىندەتتەردى شىندىقتى ءىس جۇزىنەن ىزدەي وتىرىپ تىندىرىمدى ورىنداپ، قايدا بارسا دا حالىقتىڭ قالاۋىنان شىعىپ، كوڭىل تورىنەن ورىن العان، كورنەكتى قوعام قايراتكەرى كۇنەسبەك ىرىم ۇلىنىڭ كەزىندە حالقىمىز بەن پارتيا ۇكىمەتىمىز ءۇشىن قوسقان ۇلەستەرى جايىنداعى ەڭبەكتەرىن سوڭعىلارعا ونەگە–ۇلگى ەتۋ پارىز دەپ وسى ەسسەنى جازۋدى ءجون كوردىك.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى