قارا ناننىڭ پايداسى قانداي؟

  • كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى
  • 03:36:44 29/06/2016

    قارا ناننىڭ قۇرامىنداعى پايدالى زاتتار

    رەسەيدە اشتىق جىلدارى قارا ءبيداي نانىن جەگەن ادامدار ەشقاشان اۆيتامينوزدان زارداپ شەكپەگەن. بۇل قارا ناندا اعزانىڭ قالىپتى جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى پايدالى جانە ماڭىزدى زاتتارى بار ەكەنىن كورسەتەدى.

    قارا ناندى جىل بويى پايدالانۋعا بولادى، اسىرەسە قىستا، سەبەبى قىستا اعزا دارۋمەندەر تاپشىلىعىن سەزىنەدى. قارا ناننىڭ قۇرامىن امين قىشقىلدارى، مينەرالدار، ماكرو جانە ميكروەلەمەنتتەر كوپتەپ قامتيدى. قارا نان تەمىر جانە В, А, РР جانە Е دارۋمەندەرىنە باي.

    قارا نان ادامنىڭ تۇراقتى تۇتىنۋ ءونىمىنىڭ ساناتىنا جاتادى. ەگەر ءسىز قارا ناندى تۇراقتى تۇردە پايدالاناتىن بولساڭىز، اعزاڭىزدى توكسيندەردەن جانە تۇزداردان تازارادى. قان تامىرلارىنان ارتىق حولەستەريندەر شىعارىلىپ، اعزا توكسيندەردەن تازارتىلادى. قارا نان اس قورىتۋ جانە اسقازان-ىشەك جولىنىڭ جۇمىسىن قالىپقا كەلتىرەدى. زاماناۋي مەديتسينالىق زەرتتەۋلەر قارا ناندى كوپ پايدالانۋ قاتەرلى ىسىك جانە قانت ديابەتىمەن اۋىرۋ قاۋپىن ازايتاتىنىن كورسەتتى.

    قارا ناندى اسقازان جانە ىشەكتىڭ ويىق جاراسى بار ادامدار ءۇشىن جانە اسقازان قىشقىلى ارتىپ كەتكەن كەزدە پايدالانۋعا بولمايدى.

    قارا ءبيداي نانىمەن ەمدەلۋدىڭ ءداستۇرلى ادىستەرى

    قارا ناندى حالىق مەديتسيناسىندا دا پايدالانادى. قارا ناندى پايدالانا وتىرىپ، ءتۇرلى اۋرۋلاردى ەمدەۋدىڭ ءتيىمدى ادىستەرىن قاراستىرايىق.

    بالالارداعى ەنۋرەزدى ەمدەۋ ءۇشىن: قارا ناننىڭ ءبىر بولىگىن الىڭىز جانە تۇز سەبىڭىز. ۇيىقتار الدىندا بالاعا جەگىزىڭىز، مۇمكىندىگىنشە سۋ بەرمەڭىز. اۋرۋدان ايىققانشا پايدالانىڭىز.

    بەزەۋدەن ەمدەلۋ ءۇشىن: قايناعان سۋدىڭ از مولشەرىنە قارا ناندى بۇلاۋلاپ، ءبىر شاي قاسىق تازا بال قوسىپ، بىرتەكتى قوسپا بولعانشا جاقسىلاپ ارالاستىرىڭىز. ءدارى دايىن. بەزەۋ شىققان تەرىگە جاعىپ، 15 مينۋتتان سوڭ جۋىپ تاستاڭىز. بۇل ءادىستى اپتاسىنا ەكى مارتە قولدانۋ قاجەت.

    ءسۇت بەزى وبىرىن الدىن الۋ ءۇشىن: ايەلەرگە كۇنىنە 1-3 بولىككە دەيىن قارا ناندى تۇتىنۋ قاجەت.

جاۋاپتى رەداكتور: بەرىك وقاباي ۇلى