حالىق ونەرپازى - اباقباي يمانبەك ۇلى جونىندە

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:24:12 31/03/2017

    بۇلبۇلى سايراپ نۋلاردان،

    قىرانى كوكتە قالىقتاپ،

    ۇلارى ۇشقان قۇزاردان.

    ادىرىندا قوڭىر اڭ،

    قورالى قويداي جوسىعان،

    مەنىڭ قۇتتى دالامنىڭ،

    شالقىعان ماڭگى ىرىسىن،

    بىلەسىڭ جۇرتىم وسىدان.

    قابانبايداي ەڭسەلى،

    ىلەنىڭ اقباس شىڭدارى.

    كوكجيەكتە كوسىلگەن،

    قاراعايلى نۋ ورمانى.

    ءار جەرىندە اراسان،

    جانعا شيپا سۋلارى.

    ءتورت تۇلىگى مىڭعىرعان،

    ىلەنىڭ كەڭ القابى.

    دۇنيەگە توعىزتاراۋدىڭ،

    ايگىلى جابايى جاڭعاعى.

    جالعايىن جانە جىرىمدى،

    الما، ورىك، بۇلدىرگەن،

    قاراقات پەن تاڭعۋراي،

    ءدامىن تاتساڭ شىرىندى.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى