حالىق ونەرپازى - اباقباي يمانبەك ۇلى جونىندە

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:24:12 31/03/2017

    جەر جانناتى دەپ ايتقان،

    اسان قايعى بۇرىنعى...

    الىپ كۇشتىڭ يەسى،

    توپ دەسە تۇسەر كيەسى،

    بالۋان بابا ەسبوسىن،

    كۇل–تالقان بولعان جىققاندا،

    كوك بۇقانىڭ تىزەسى.

    ءاشىم كۇيشى، قوجەكە،

    تاڭجارىق، كودەك اقىنى،

    ەلىن قورعاپ جان قيعان،

    اكبار، سەيت باتىرى.

    مەكتەپ اشىپ ءار جەردەن،

    ۇرپاعىن بىلىمگە باستاعان،

    جابىقبايداي بابامىز،

    ىزگى ءىسىن ارتقا تاستاعان.

    يە بولعان حالقىنا،

    اتانىڭ ۇستاپ سالتىندا،

    بايەكە، دارۋباي ءبي وتكەن،

    ناقىل ءسوز قالعان ارتىندا.

    وزات شوپان ىرىسبەك،

    ابدىعالانداي ۇلدارى،

    مىڭنان جۇيرىك تاي قارا،

    بەيجيڭگەردەي تۇلپارى.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى