ۋا، سۇيىكتى وتانىم

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 10:49:40 30/09/2017

    قازان ايى ومىرشەڭدىككە تولى، قازان ايىندا وتانىم شاتتىق مەرەيگە، ءان–جىرعا شومادى. قازان ايىندا، وسىناۋ تولاعاي تابىستارعا تولى شۇعىلالى كۇندەردە 56 ۇلت ۇلاندارى ىستىق الاقاندارىن اياماي سوعىپ، باقىت شارابىن بىرگە كوتەرىپ، انا وتاننىڭ تۋىلعان كۇنىن قۋانا قۇتتىقتاۋدا. سالتاناتتى دا ساليقالى وسىناۋ كۇندەردە تالانتتى ۇل–قىزدارىڭ شالقىعان شابىتىن باسا الماي، جاڭا ءداۋىردىڭ جارشىسى رەتىندە جىردان شاشۋ شاشۋدا.

    ۋا، سۇيىكتى وتانىم، ءوزىڭدى تۋىلعان كۇنىڭمەن قۋانا–قۋانا قۇتتىقتايمىن، ءبىز ارشىندى قاداممەن تىڭ تابىستاردى بەتكە الا العا باسامىز. ۇلى وتانىم، ۇلاندارىڭ ماڭگى سەنىمەن بىرگە بولادى، پارتيا 19–قۇرىلتايى اشىلۋ قارساڭىنداعى وسى قىمباتتى كۇندەردە جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋى سىندى جۇڭگو ارمانىن بىرگە جۇزەگە اسىرۋعا ايشىقتى جىر ارنايمىز!

    حانزۋشادان اۋدارعان: باقىتبەك نەسىبپەك ۇلى

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى