اۋرۋدان ساقتايتىن جاقسى داعدى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 02:48:25 07/11/2017

   

 

    ساۋ دەنەلى بولۋ − باقىتتى تۇرمىس وتكىزۋدىڭ كەپىلى، سوندىقتان كۇندەلىكتى تۇرمىستا تاماشا تۇرمىس ادەتىن قالىپتاستىرىپ، اۋرۋدان ساقتانۋعا نەگىز قالاۋ كەرەك.

 

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى