كاسىپكە ءوزىن ارناعان، اقپارات شەبى سومداعان...

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:15:07 21/11/2017

    (ىلە وبلىسىنىڭ «ون ۇزدىك اقپارات قىزمەتكەرىنىڭ» ءبىرى ساۋلەت ءشارىپقان ۇلى جونىندە)

    ەرسىنالى سۇلتان ۇلى

    

ساۋلەت ءشارىپقان ۇلى قىزمەت ۇستىندە.

 

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى