نەگىزگى ساتىعا تامىر تارتىپ، بۇقارانىڭ سىرلاسىنا اينالعان ـ قىمبات

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 08:51:31 30/12/2017

      وبلىستىق «4 – مامىر» جاستار وردەنىنىڭ يەگەرى قىمبات مۇسا قىزى جونىندە

    ەكپىن بايداۋلەت ۇلى (ءوز ءتىلشىمىز)

 

قىمبات تۇرعىندارعا پارتيا 19 - قۇرىلتاي رۋحىن ۇگىتتەۋدە

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى