اۋىل ونەرپازى نۇربەك

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:41:08 31/01/2018

   ساعىنبەك رابات ۇلى

    

    سۋرەتتە: نۇربەك قاپتىقان ۇلى كۇي ورىنداۋدا

 

    كۇي _ باي مازمۇندى، اسەم ىرعاقتى، جان تەبىرەنتەتىن دىبىس تولقىنى، ءومىر قۇبىلىسىمەن قولداسىپ، جاراتىلىس بولمىستارىن بويىنا توقىعان، يدەيالىق مازمۇنى قويۋ، شىعۋ تەگى بار، ويناقى دا قۋانىشتى، سىرشىل دا سىڭعىرلى، ساعىنىشتى، قوڭىر ءۇندى، سازدى، ءتاتتى سارىندى، ۇعىمى جەڭىل، قۇرىلىمى قىسقا كوركەم تاقىرىپ تالعامىنان تۋعان جاسامپازدىق. بىلايشا ايتقاندا، اسقاق سەزىم تولقىنى بار، حالىقتىڭ تاريحتان بەرگى كۇرەس دۇبىرىنەن جانە جەڭىس تۋىن جەلبىرەتكەن اسقاقتىعىنان تىس، قىم -قۋىت جاراتىلىس دۇنيەسى مەن جانۋارلار دۇنيەسىنىڭ سىندارلى سىنىنان، قوزعالىس - قيمىلىنان ساباقتالىپ بىزگە جەتكەن اتا - بابالارىمىزدىڭ ەستەتيكالىق سەزىم شەجىرەسى.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى