بالدىڭ 8 ءتۇرلى كورسەتكىشىن ءبىلىپ الىڭىز

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:21:30 29/11/2018

   

    كوپتەگەن ادام بالدى كوپ جىلدان بەرى تۇتىنىپ كەلەمىز، بالدى ابدەن تۇسىنەمىز دەپ قارايدى. امالياتتا ولاي ەمەس، بالدى شىنايى تۇسىنەمىن دەسەڭىز تومەندەگى ءبىرقانشا كورسەتكىشتى ءبىلىپ الىڭىز.

    بالدىڭ قۇرامىنداعى سۋ مولشەرى قانشالىق؟

    بال اراسى بالدى وسىمدىكتىڭ گۇلىنەن العان گۇل شىرىنىنان ارا ۇياسىندا جاسايدى. مۇندا بال اراسى وسىمدىكتىڭ گۇلىنەن العان گۇل شىرىنىن نەمەسە ءسولدى ءوزىنىڭ ەكىنشى اسقازانىندا ساقتايدى. ول بال اراسىنىڭ دەنەسىندەگى كوپ ءتۇرلى فەرمەنت وزگەرىسىنىڭ اسەرىندە قايتا – قايتا اشۋ ارقىلى ءار ءتۇرلى ۆيتامين، مينەرال زات جانە امين قىشىلىنىڭ مولشەرى بەلگىلى ورەگە جەتكەندە گۇل شىرىنىنداعى كۇردەلى قانت ادام دەنەسى تىكە قابىلدايتىن جاي قانت گيلۋكوزاسىنا، جەمىس شىرىنىنا اينالعاندا سۋ قۇرامى %23 بولىپ، ۇيا قۋىسىندا ساقتالىپ، ارا بالاۋىزىمەن مىقتاپ بەكتىلەدى.

    بالدا قانداي قورەكتىك قۇرامدار بار؟

    بال – تابيعي ازىقتىق، ءدامى ءتاتتى. ونىڭ قۇرامىنداعى جاي قانتتى ادام دەنەسى قورىتۋدى قاجەت ەتپەي – اق تىكە قابىلدايدى، ايەلدەردىڭ، بالالاردىڭ، وتە – موتە، قارتتاردىڭ دەنساۋلىعىنا وتە پايدالى. بالدىڭ قۇرامىندا گيلۋكوزا، جەمىس شىرىنى بولۋدان تىس، تاعى دا ءار ءتۇرلى ۆيتامين، مينەرال زات جانە امين قىشقىلى بار. ءبىر كيلوگرام بالدا 2 مىڭ 940 كالوريا جىلۋ مولشەرى بولادى دا ول بال شىرىنىنىڭ (قانتتىڭ) وتە قانىققان ەرىتىندىسى بولىپ، تومەن تەمپەراتۋرادا كريستالعا وزگەرەدى، بۇل گيلۋكوزاعا اينالعان بولادى دا، ال كريستالعا وزگەرمەگەن بولەگى نەگىزىنەن جەمىس شىرىنىنا جاتادى.

    جەرگىلىكتى ارا بالى قانداي بال؟

    بالدىڭ ءتۇرى كوپ، ۇلكەن جاقتان بال اراسىنىڭ تۇرىنە، بال قاينارىنا، تولىسۋ دارەجەسى ءارى ءوندىرۋ تاسىلىنە قاراي كوپ تۇرگە بولىنەدى. مىسالى، بال اراسىنىڭ ۇقساماۋىنا قاراي جەرگىلىكتى ارا بالى، قارا ارا بالى، يتاليا ارا بالى سياقتىلار بار. جەرگىلىكتى ارا بالى دەگەنىمىز جەرگىلىكتى ارادان تارتىلعان بالدى كورسەتەدى، ول شىعىس بال اراسىنىڭ ءبىر ءتۇرى بولىپ، جۇڭگوداعى ەرەكشە بال اراسى تۇرىنە جاتادى. كوپتەگەن ادام ويلاعانداي اۋەلگى بال، تابيعي بال دەگەندەر ءبىر ۇعىمدى كورسەتپەيدى. بۇدان تىس بال اراسى جينايتىن گۇل قاينارىنىڭ ۇقساماۋىنا قاراي، بال تاعى جيدە بالى(枣花蜜 )، اق ۇيەڭكى گۇلى بالى (槐花蜜)، كۇنباعىس بالى (葵花蜜)، المۇرت گۇلى بالى (梨花蜜)، ليجى گۇلى بالى (荔枝花蜜)، بۇتا گۇلى بالى (荆条花米)، سەڭگىرلەك گۇلى بالى (紫云英花蜜) سياقتىلارعا بولىنەدى دە ءوندىرىلۋ تاسىلىنە قاراي اجىراتىلعان بال، ۇيا بالى، ەزىلگەن بال سياقتىلارعا بولىنەدى.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى