ايەل - ءۇيدىڭ اجارى

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:09:24 04/01/2019

    ايەل - گۇلدەي كەلبەتىن، تولعان ايداي تولىقسىعان بەينەسىن عانا ەمەس، ءتىپتى، اقىل - پاراساتىمەن ەرى ءۇشىن ءۇن - ءتۇنسىز، ءومىرىنىڭ سوڭىنا دەيىن بوداۋ بەرەدى. جىبەك شاشىن قىلاۋ شالىپ، سۇڭعاق بويىن كارىلىك بيلەسە دە ول تاعى دا سەنىڭ قامىڭدى ويلايدى. مىنە، بۇل قانداي باقىت دەسەڭىزشى!

    ايەل - ءۇيدىڭ اجارى؛ ءبىر وتباسىنىڭ باقىتى _ ايەلدىڭ قولىندا.

    مىناۋ بايتاق الەمدە،قايشالىسقان ادامدار اراسىنان سەنىمەن بىرگە قۇرىش قورعانعا كىرۋگە رازىلىعىن بەرگەن ءارى ءومىرىن ساعان ارناعان سول جاندى كەزىكتىردىڭىز بە؟

    ەگەر سول جاندى كەزىكتىرگەن بولساڭىز، ەندەشە كوزىڭىزدىڭ تىرىسىندە ايالاي ءبىلىڭىز؛ ەگەر قازىر ءوزىڭىزدى توتەنشە باقىتتى سەزىنسەڭىز، وندا ايەلىڭىزگە العىس ايتىڭىز، ويتكەنى ول ءسىز ءۇشىن سان – ساناقسىز بوداۋ بەرگەن ادام.

ماقالانى حانزۋشادان اۋدارعان: ءلاززات اقان قىزى

 

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى