تىزە بۋىنىن قورعاۋدا كوڭىل بولەتىن مەزگىلدەر

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 04:13:14 17/01/2019

    تىزە _ ادامنىڭ ەڭ ۇلكەن دە كۇردەلى بۋىنى جانە ەڭ شىدامدى بۋىنى سانالماق. ادامنىڭ عۇمىرىندا تىزە بۋىنىنىڭ زاقىمدالۋى ۇنەمى بولىپ تۇراتىن ءجايت، تىزە بۋىنى زاقىمدالسا قالپىنا وڭايلىقپەن كەلمەيدى. ادام بالاسى ءجۇرۋدى ۇيرەنگەن كۇننەن باستاپ، تىزە بۋىنىنىڭ قاجالۋى باستالادى. تىزە بۋىنى ادام ومىرىندە توتەنشە ماڭىزدى رول اتقارادى. سوندىقتان دا تىزە بۋىنىنىڭ اقاۋسىزدىعىنا نەمقۇرايدى قاراۋعا بولمايدى. جايشىلىقتا كوپتەگەن ادامدار بۋىنى اۋىرعان كەزدە عانا وعان ءمان بەرەدى. ايتالىق، جاس كەزدەگى دۇرىس بولماعان تۇرمىستىق داعدىلار ومىرلىك وكىنىشكە قالدىراتىنى بار. ولاي بولسا، تىزە بۋىنىن كۇتىمدەۋدە نەلەرگە كوڭىل بولۋىمىز كەرەك؟

    18 جاستان بۇرىنعى جەتىلۋ مەزگىلىندەگى ارەكەتتەن زاقىمدالۋدان ساقتانۋ كەرەك

    18 جاستان بۇرىن، تىزە بۋىنى جەتىلۋ مەزگىلىندە بولادى. جەتىلۋ مەزگىلىندەگى اۋرۋ: جاسوسپىرىم مەزگىلدە سۇيەكتىڭ ءوسۋى وتە تەز بولادى. زات الماستىرۋى تىزە بۋىنىنا شوعىرلانىپ، ءتۇن ورتاسىندا تىزە بۋىنىنىڭ جان – جاعى جانە بالتىردىڭ جانى ۇنەمى اۋرۋ ءجايىتى كورىلەدى. ءوسۋ بارىسىنداعى اۋرۋ جاسوسپىرىم مەزگىلدەگى قالىپتى اۋرۋعا جاتادى، ءوسۋ مەرزىمى توقتاعاننان كەيىن وزدىگىنەن اۋىرمايتىن بولادى. بۇل ءۇشىن ءوز ۋاعىندا دەمالىسقا كوڭىل ءبولىپ، اۋىرعان ورىندى ۋقالاپ نەمەسە ىستىق وتكىزسە اۋىرعاندى باسەيتۋگە بولادى. ءوسۋ مەزگىلىندەگى تىزە بۋىنى كەيدە اۋىرادى، كەيدە اۋىرمايدى، ەگەر ۇنەمى اۋىرىپ جايسىزدانسا ۋاعىندا شيپاگەرگە كورسەتكەن ءجون. مۇنداي كەزدە كوپ كورىلەتىن سۇيەك وسپەسىنىڭ، بالالارداعى اق قان اۋرۋىنىڭ، جاسوسپىرىم كەزدەگى بۋىن قابىنۋ سياقتىلاردان ساقتانۋ قاجەت. اسىقتى جىلىك باسىنىڭ قابىنۋى: قابىنۋ: بۇل 11 _ 15 جاس ارالىعىنداعى ۇل بالالاردا كوبىرەك كەزدەسەدى، شۇعىل ارەكەتتەن سوڭ، سۇيەك بۋىنى ءىسىنۋ، جۇرگەندە اۋىرۋ، قاتتى قىزۋ، تىزەنى جازعاندا نەمەسە جۇرەلەپ وتىرعاندا قاتتى اۋىرسىنۋ سياقتى اۋرۋ بەلگىلەرى بولادى. اسىقتى جىلىك باسىنىڭ قابىنۋى ادەتتە وزدىگىنەن جازىلىپ كەتەدى، ءدارى – دارمەك ىستەتۋدىڭ قاجەتى جوق. مۇنداي كەزدە دەمالىسقا كوبىرەك كوڭىل ءبولۋ، جۇگىرۋدەن، سەكىرۋدەن نەمەسە ۇزاق جۇرۋدەن اباي بولعان ءجون.

    جاسوسپىرىمدەر ءوسۋ مەزگىلىندە ۇنەمىلىك شىنىعۋ ادىسىنە كوڭىل ءبولۋ كەرەك. ۇيلەسىمدى ارەكەت جاساۋ دەنەنى قالىپتى ەنەرگيامەن قامداپ جانە دەنەدەگى قالپتى اينالىستىڭ تەڭدىگىن ساقتاپ، سۇيەك جانە بۇلشىق ەت جۇيەسىنىڭ اقاۋسىز جەتىلۋىنە سەپتىگىن تيگىزەدى. سوندىقتان، جاسوسپىرىمدىك مەزگىلدە دەنە تاربيە ارەكەتى ۇيلەسىمدى بولۋ كەرەك. سونىمەن بىرگە، قالىپتى دەنە تاربيە ارەكەتىمەن شۇعىلدانىپ، شامادان تىس جۇگىرۋ، سەكىرۋ، جۇرەلەۋ سياقتى ارەكەتتەردىڭ زاقىمداۋىنان ساقتانۋ قاجەت. بۇدان سىرت، كالتسي تولىقتايتىن ازىق تۇلىكتەرمەن ۋاعىندا ازىقتانىپ سۇيەكتىڭ جەتىلۋىن ەنەرگيامەن قامداعان ءجون.

جاۋاپتى رەداكتور: جازيرا بولاتباي قىزى