ماماندار مىنانى ەسكەرتەدى: ماسكانى عىلمي، ۇنەمدەپ پايدالانۋ كەرەك

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 06:30:02 08/02/2020

   

 

    شينجياڭ گازەتىنىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى چاۋ جين 2 - ايدىڭ 3 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. ماسكا تاعىپ جاڭا تيپتەگى ايدارشا ۆيرۋسىمەن جۇعىمدالۋدان بولعان وكپە قابىنۋ ىندەتىنەن ءونىمدى ساقتانۋعا بولادى. ماماندار مىنانى ەسكەرتەدى: قاراپايىم بۇقارانىڭ ءار رەت ماسكا اۋىستىرا بەرۋىنىڭ قاجەتى جوق، ماسكانى عىلمي، ۇنەمدەپ پايدالانۋ كەرەك.

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى