قانتتى نەسەپ اۋرۋىنا شالدىققاندار قانتتى قالاي اقاۋسىز تۇتىنۋى كەرەك

  • كەلۋ قاينارى: ىلە گازەتى
  • 03:23:23 01/05/2020

    ادام اعزاسى %70 ەنەرگيانى قانتتان جانە كومىر – سۋ قوسىلىستارىنان قابىلداپ، زور مولشەردەگى سۋ مەن ەنەرگيانى سىرتقا شىعارعاننان كەيىن، ەندىگى باسقىشتا باسقا دا ەنەرگيامەن قامدايتىن زاتتاردى سارىپ ەتۋ ارقىلى تىرشىلىك قاجەتىن قامداي باستايدى. مۇنىڭ ىشىندەگى ەڭ ماڭىزدىسى مايلار، مايلار ىدىراتىلعاننان كەيىن ەنەرگيانى كۇندەلىكتى قىزمەتپەن قامداۋعا، تۇرمىستى قالىپتى جۇرگىزۋگە كەپىلدىك ەتەدى. الايدا مايلار سارىپ ەتىلگەننەن كەيىن ادام كورنەكتى تۇردە ازادى.

    كلينيكالىق بارىستا %50 تەن استام قانتتى نەسەپ اۋرۋىنا شالدىققان ناۋقاستاردا «ءۇشتىڭ ارتىپ، ءبىردىڭ تومەندەۋى» سىندى تيپتىك اۋرۋ بەلگىسى بولمايتىندىعى انىقتالدى.

    قانتتى نەسەپ اۋرۋىنىڭ قانداي قاتەرى بار؟

    قانتتى نەسەپ اۋرۋى سالدارىنان تۋىلعان كوز اۋرۋى. قانتتى نەسەپ اۋرۋى بايقالىسىمەن بۇكىل دەنە سۇيىقتىعىنداعى قانتتىڭ قويۋلىعى جوعارىلايدى، بۇل كلەتكا تكاندارى مەن ادام ىشكى مۇشەلەرىنىڭ قانتتى سۋعا شىلانۋىمەن بىردەي بولادى دا، قالىپتى قىزمەتتەن قالا باستايدى. ال قان تامىرلارعا سونشاما باي ىشكى مۇشەلەردىڭ ءوزى مۇنداي جاعدايدا وڭاي بۇلىنەدى، كوز تور قابىعى دا قان تامىرلارعا وتە باي مۇشە، سول سەبەپتى كوز ءتۇبى قوسالقى اۋرۋلاردىڭ وشاعى ەسەپتەلىنەدى.

    قانتتى نەسەپ اۋرۋى سالدارىنان تۋىلعان بۇيرەك اۋرۋى. قانداعى قانت ۇزاق ۋاقىت بويى جوعارى بولعاندا قان تامىرلاردا وزگەرىس تۋىلادى. ال قان تامىرلارى ەڭ كوپ بولاتىن بۇيرەك _ ادام اعزاسىندا زات الماستىرۋ قىزمەتىن اتقاراتىندىقتان، بارلىق زات وسى ارادان ىعىستىرىلىپ شىعادى دا بۇيرەك قىزمەتى وڭاي كەدەرگىگە ۇشىرايدى.

    قانتتى نەسەپ اۋرۋى سالدارىنان تۋىلعان قول - اياق اۋرۋلارى. بۇل نەرۆتىڭ جانە قان تامىرلاردىڭ زاقىمدالۋىنان بولادى. اۋىر بولعاندا قان تامىرلارى بىتەلگەندىكتەن ءشىريدى جانە قابىنادى، بۇل قول – اياققا، ءتىپتى، ومىرگە حاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.

    قانتتى نەسەپ اۋرۋى سالدارىنان تۋىلاتىن قان تامىر قوسىمشا اۋرۋلارى. تاج ءتارىزدى ارتەريانىڭ قاتايۋىنان بولعان جۇرەك اۋرۋلارى مەن ميعا قان قۇيىلۋ اۋرۋى _ قانتتى نەسەپ اۋرۋىنىڭ ۇلكەن قان تامىرلاردا بولاتىن نەگىزگى قوسالقى اۋرۋلارى، زەرتتەۋلەردەن قانتتى نەسەپ اۋرۋىمەن اۋىرعان ناۋقاستاردىڭ تاج ءتارىزدى ارتەريانىڭ قاتايۋىنان بولعان جۇرەك اۋرۋلارىنان جانە مي اپوپلەكسياسىنان ءولۋ قاتەرى، قانتتى نەسەپ اۋرۋىنا شالدىقپاعان ناۋقاستارعا قاراعاندا 3 تە 5 ەسە جوعارى بولاتىندىعىن كورە الامىز. قانتتى نەسەپ اۋرۋىنا شالدىققانداردىڭ جۇرەك ۇساق قان تامىرلارى دا زاقىمدالاتىندىقتان، جۇرەك السىزدىككە وڭاي كىرىپتار بولادى.

    ادەتتە قانتتى نەسەپ اۋرۋىمەن اۋىرعان %30 تە %40 ناۋقاس قوسىمشا اۋرۋمەن اۋىرادى ءارى بۇل اۋرۋلار اسقىنعان كەزدە ءدارى – دارمەك وڭاي – وسپاق اسەر ەتپەيتىن بولادى، سوندىقتان كۇنى بۇرىن ەكشەپ تەكسەرتۋ جانە كۇندەلىكتى تۇرمىستا قانداعى قانتتى تەجەۋگە باسا ءمان بەرۋ ارقىلى قانتتى نەسەپ اۋرۋىنان ءارى بۇل اۋرۋ تۋدىراتىن قوسالقى ناۋقاستارعا شالدىعۋدان بارىنشا ساقتانۋ كەرەك.

    3 - ايدىڭ 25 – كۇنگى «حالىق گازەتى تورابىنان» الىندى

ماقالانى اۋدارعانءلاززات اقان قىزى

جاۋاپتى رەداكتور: گۇلدەن ماقسات قىزى