※   انىق كورە الماۋ كوز نۇرىنىڭ تايعانىن اڭعارتپايدى 08:16:36 13/07/2019
※   قارتتار دەنە شىنىقتىرۋدا ساقتانۋعا ءتيىستى ون قاتەلىك 05:48:07 13/07/2019
※   ميدى جاسارتاتىن جاقسى ادەتتەر 04:29:33 15/05/2019
※   راك اۋرۋىن كۇنى بۇرىن ەكشەپ تەكسەرۋ داۋىرىندە مىنا بىلىمدەردى بىلمەسەڭىز بولمايدى 04:19:58 15/05/2019
※   تاماقتى كوپ شايناپ جەۋ قارتايۋدى باياۋلاتادى 06:21:37 18/04/2019

※   ەرلەر كوپ تۇتىنۋعا ءتيىستى توعىز ءتۇرلى ازىقتىق 04:58:02 18/04/2019
※   ءسۇت ءىشۋدىڭ دە ءادىسى بار 03:58:08 04/04/2019
※   تىزە بۋىنىن قورعاۋدا كوڭىل بولەتىن مەزگىلدەر 04:13:14 17/01/2019
※   بالدىڭ 8 ءتۇرلى كورسەتكىشىن ءبىلىپ الىڭىز 04:21:30 29/11/2018
※   ەرلەر اقاۋسىزدىعىنا پايدالى توعىز ازىقتىق 04:20:27 29/11/2018

※   ۇيقىسىزدىقتى قازاق ەمشىلىگىندە ەمدەۋ جولدارى 05:12:15 20/11/2018
※   ءجۇزىمنىڭ دەنساۋلىققا پايداسى 10:32:37 26/09/2018
※   جازدا سۋدى قالاي تولىقتاعان ءجون 10:31:31 26/09/2018
※   كوكونىستى ەگىس ءدارىسىنىڭ قالدىعىنان قالاي تازارتۋ كەرەك 10:30:44 26/09/2018
※   سۋدى كوپ ءىشىڭىز، ءبىراق عىلمي ءىشىڭىز 04:16:56 13/08/2018

※   ەلۋ جاستان اسقاندار قالاي دەنە شىنىقتىرسا ۇيلەسىمدى بولادى 09:35:49 31/07/2018
※   تابەت اشقىش تابيعي ءدارى _ بۇلدىرگەن 05:18:08 24/07/2018
※   تاڭەرتەڭ ىشكەن سۋىق قايناعان سۋ مەن جىلى قايناعان سۋدىڭ پارقىن ءبىلىپ الىڭىز 03:57:41 18/07/2018
※   دامدەندىرگىشتەردىڭ قابىنۋعا قارسى رولى 07:39:17 19/06/2018
※   مانگونىڭ جاقسى پىسقانىن جەۋ كەرەك 07:29:52 19/06/2018