※   ەرلەر اقاۋسىزدىعىنا پايدالى توعىز ازىقتىق 04:20:27 29/11/2018
※   ۇيقىسىزدىقتى قازاق ەمشىلىگىندە ەمدەۋ جولدارى 05:12:15 20/11/2018
※   ءجۇزىمنىڭ دەنساۋلىققا پايداسى 10:32:37 26/09/2018
※   جازدا سۋدى قالاي تولىقتاعان ءجون 10:31:31 26/09/2018
※   كوكونىستى ەگىس ءدارىسىنىڭ قالدىعىنان قالاي تازارتۋ كەرەك 10:30:44 26/09/2018

※   سۋدى كوپ ءىشىڭىز، ءبىراق عىلمي ءىشىڭىز 04:16:56 13/08/2018
※   ەلۋ جاستان اسقاندار قالاي دەنە شىنىقتىرسا ۇيلەسىمدى بولادى 09:35:49 31/07/2018
※   تابەت اشقىش تابيعي ءدارى _ بۇلدىرگەن 05:18:08 24/07/2018
※   تاڭەرتەڭ ىشكەن سۋىق قايناعان سۋ مەن جىلى قايناعان سۋدىڭ پارقىن ءبىلىپ الىڭىز 03:57:41 18/07/2018
※   دامدەندىرگىشتەردىڭ قابىنۋعا قارسى رولى 07:39:17 19/06/2018

※   مانگونىڭ جاقسى پىسقانىن جەۋ كەرەك 07:29:52 19/06/2018
※   كالتسي تولىقتايتىن كوكونىستەر 07:27:47 19/06/2018
※   جەمىس جەپ ارىقتاۋ عىلمي ما؟ 07:22:57 19/06/2018
※   پياز ــ قورەكتىك ىشىندەگى جۇرەك قان تامىرىنىڭ كەرگىشى 04:35:42 25/05/2018
※   ءتورت ءتۇرلى ازىقتىق بۇيرەكتى زاقىمدايدى 04:33:30 25/05/2018

※   جاياۋ ءجۇرۋ تاماشا ءدارى، ماسەلە قالاي جۇرۋدە 04:27:28 25/05/2018
※   بار ىنتا – پەيىلىمەن قىزمەت ىستەپ تىڭ تىرشىلىك باعىشتادى 04:08:59 22/05/2018
※   جۇرەك بۇلشىق ەتىنىڭ ءتۇيىلۋى، ميعا قان قۇيىلۋ، ۇزاق عۇمىر كورۋسياقتىلاردىڭ ءبارى ءبىر ۋاققى تاماقپەن قاتىستى 04:38:24 10/05/2018
※   قوماعايلىق __ ازىقتىق تەپە-تەڭدىگى بۇزىلعاندىعىنىڭ سەگىنالى 08:55:52 05/02/2018
※   بۇل كوكونىستەردى ۇنەمى تۇتىنساڭىز جۇرەك - مي قان تامىر اۋرۋلارىنىڭ الدىن الادى 08:54:59 05/02/2018